top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB 

 

Poskytovatel služeb a ubytování Skyhomes.cz:

Da FInci Industries s.r.o.

Adresa: Pod Viaduktem 58, Praha 13, 15500

IČ: 18002943 Zastoupená: Filipem Fajkusem, 15.9.1996, Běhounkova 61, Praha 13, 15800, tel: 724994504

 

1. Obecná ustanovení

Společnost IČ:  04528751 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

2. Rezervace služeb

Objednat pobyt ve Skyhome lze pouze písemnou formou (poštou, e-mailem, nebo vyplněním a odesláním webového formuláře Ubytovateli) nebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

• jméno a příjmení Klienta

• termín pobytu

• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail

• způsob úhrady služeb

• počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk)

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.

Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

 

3. Platební podmínky

Pro potvrzení rezervace se platí záloha v plné výši ceny ubytování, a to nejpozději do 5-ti dnů od vytvoření rezervace. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit:

1. buď převodem na bankovní účet Ubytovatele nebo

2. platební kartou formou online platby přes platební bránu nebo

4. ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách Skyhomes.cz a je v nich zahrnut ubytovací poplatek.

Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen nejpozději jeden den ukončení před začátkem pobytu.

V případě prodlení Klienta s úhradou platby za poskytnuté služby má Ubytovatel právo zrušit již potvrzenou rezervaci Klienta a požadovat po Klientovi vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ubytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči Klientovi po lhůtě splatnosti.

 

4. Práva a povinnosti Klienta

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně jednatele e-mailem nebo telefonicky.

Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám.

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený pokoj/apartmán. Pokoj/apartmán se předává Klientovi  vždy od 18:00, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu e Skyhome a okolí. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád, který je nedílnou součástí VOP.

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít klíč od Skyhome. Ztrátu klíče, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Klíč je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou zámku apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich přítomnosti ve Skyhome. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.

Klient je povinen předat Skyhome Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli Skyhome ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením Skyhome do původního stavu.

Klient je povinen uvolnit Skyhome v den odjezdu do 12:00, pokud se s Ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní Skyhome ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

Klientovi je zakázáno:

-umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,

-přemísťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele,

-kouřit v prostorách Skyhome

-vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,

-znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 5 000 Kč.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit Skyhome a předat Ubytovateli jej včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 3.000,-Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování.

V případě, že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat, a nebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel, na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

 

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

• Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

• zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,

• z důvodu zásahu vyšší moci.

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

 

6. Storno podmínky

Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info@skyhomes.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování či dárkového voucheru ze strany Klienta, Ubytovatel Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Ubytovateli uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo. 

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

7. Platnost dárkového voucheru

Dárkové poukázky jsou platné pouze na sezónu, ve které byly zakoupeny (od březena -října)., Pokud se kupující s prodávajícím před koncem sezóny nedohodne na prodloužení platnosti., platnost dárkové poukázky končí.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.6.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

V Praze dne 1.6.2020

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

uzavřená dle ustanovení § 2326 až § 2331 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

 

Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) Skyhome, který se nachází na adrese Masarykova 194, Rudná u Prahy, (dále jen hotel), upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem hotelu společností – Vít Musílek, IČ: 04528751, jako ubytovatelem (dále jen ubytovatel) a fyzickou nebo právnickou osobou jako ubytovaným (dále jen ubytovaný).

Z hlediska smlouvy se povinnosti a práva osoby, označované jako „ubytovaný“ vztahují v přiměřené míře i na osoby, které jsou spolu s ubytovaným oprávněny užívat ubytovací jednotku.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené strany tuto:

Smlouvu o ubytování

 

I.

Předmět smlouvy

 

 1. Ubytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem objektu „Skyhome“, který stojí na pozemku číslo 224/4 v obci Rudná. (dále jen „Skyhome“).

 2. Režim ubytování se řídí „Etickým kodexem”, který je nedílnou součástí této smlouvy o ubytování.

 3. Ubytovaný prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy seznámil s „Etickým kodexem“, a s podmínkami v nich uvedenými a sjednanými v této smlouvě souhlasí.

 4. Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytovanému k užívání ubytovací jednotku dále jen “ubytovací jednotka”) o ploše 28m2, včetně veškerého jejího příslušenství, a to na stanovenou dobu.

 5. Spolu s ubytovaným je oprávněna obývat ubytovací jednotku další jedna osoba.

 6. Ubytovaný má právo na užívání společných prostor a používat všech služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

 7. Ubytovatel prohlašuje, že se ubytovává po celou dobu na vlastní nebezpečí a odpovědnost a souhlasí s pokyny Ubyvatele, kterými se bude řídit.

 8. Ubytovatel si je vědom/a nebezpečí vzniku zranění. Byl/a poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Bude dbát doporučení a příkazů Ubyvatele a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že se ubytovávám na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že Ubytovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při ubytování vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči Ubytovateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při ubytování vznikne.

 9. Ubytovatel si je vědom/a, že komfort ubytování může být ovlivněn změnami počasí či ročním obdobím ve kterém se ubytuje a bere na vědomí, že vlhkost vzduchu, vysoká teplota, slunce či sníh mohou například ovlivnit například průhlednost stěn nebo teplotu uvnitř ubytování.

 

II.

Doba ubytování

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem uzavření této smlouvy až do ukončení pobytu ve Skyhome.       

 

III.

Odstoupení od smlouvy

 1. Ubytování zaniká uplynutím doby, uvedené v článku II. této smlouvy, písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany ubytovatele, nebo ubytovaného, nebo výpovědí ze strany ubytovaného v souladu s „Etickým kodexem“.

 2. Poskytovatel služeb má právo na zrušení pobytu a to z jakýchkoli důvodů.

 

IV.

Ostatní ujednání

 1. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování. V ubytovací jednotce ani ve společných prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny.

 2. Ubytovaný prohlašuje, že je povinen veškeré zjištěné závady v ubytovací jednotce okamžitě nahlásit Ubytovateli. 

 3. Ubytovaný plně odpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovatele.

 4. Ubytovaný je povinen dbát všech platných nařízení o bezpečnostních předpisech a opatřeních s tím souvisejících.

 5. Ubytovaný je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a chránit majetek ubytovatele proti poškození a zcizení. Případné způsobené škody zaviněné úmyslně a nebo z nedbalosti je povinen uhradit.

 6. Při každém odchodu z objektu je ubytovaný povinen uzavřít vchodové zipovací dveře ubytovací jednotky.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. Tato smlouva nabývá účinností dnem podpisu této smlouvy.

 3. Smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

bottom of page